Zorgen rond Jeugdzorgzaken
Intern klachtrecht
Hoofdstuk 9 van de van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) regelt dat iedereen een klacht kan indienen tegen een gedraging van een bestuursorgaan.

Als u een klacht heeft krijgt het desbetreffende bestuursorgaan eerst de kans zelf de klacht af te handelen: het intern klachtrecht.
 
U kunt een klacht zowel mondeling als schriftelijk indienen. Alleen voor schriftelijke klachten is er een formele procedure:
  • U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw klacht.
  • Iemand die niet betrokken was bij datgene waar de klacht over gaat, behandelt de klacht.
  • Zowel de klager als de beklaagde worden in de gelegenheid gesteld gehoord te worden, tenzij de klager aangeeft dit niet te willen.
De klacht dient in principe binnen zes weken te zijn afgehandeld. Als u niet tevreden bent over de interne afhandeling van uw klacht of het resultaat daarvan dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman.
 
Een klacht over een gedraging van het ministerie van VWS kunt u richten aan:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
 
Vermeld bovenaan uw brief duidelijk dat het om een klacht gaat.
PDF
30419.nl.pdf
Download (0 downloads)
PDF
I a beleid klachtenregeling.pdf
Download (1 download)
Word
1996 Officiële wettekst klachtregeling.doc
Download (0 downloads)
PDF
Als u een klacht heeft juli tcm103 226888[1].pdf
Download (0 downloads)
PDF
Besluit externe klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming tcm103 249572[1].pdf
Download (3 downloads)
PDF
Betreft klachtenbehandeling in de Jeugdzorg.pdf
Download (2 downloads)
PDF
Intern onderzoek bij WSP en WSJ naar het handelen na signalen van kindermishandeling.pdf
Download (3 downloads)
PDF
Interne klachtenregeling Raad voor de Kinderbescherming tcm103 249571.pdf
Download (0 downloads)
Word
Je ongenoegen uiten over WSG Dat kan bij Bedrijfskwaliteit op de site!!!!.doc
Download (6 downloads)
PDF
Klachtencommissie Cliënten Gemiva SVG Groep.pdf
Download (0 downloads)
PDF
Klacht over doubleren, over informatieverstrekking aan Raad voor de Kinderbescherming.pdf
Download (0 downloads)
PDF
Meldingen en klachten naar soort, geslacht en meldingsjaar.pdf
Download (1 download)
PDF
Modelklacht 381 tegen politie bij een weigering om een aangifte van een burger op te nemen.pdf
Download (4 downloads)
Word
'Tuchtcollege voor jeugdhulpverleners'.doc
Download (4 downloads)