Zorgen rond Jeugdzorgzaken
2006
2006–2007 Gerealiseerde ontvangsten 2006.pdf
32 downloads
2006 ‘Overgang specialistische jeugdzorg onacceptabel’.doc
20 downloads
2006-2007 Onderzoek Inspectie jeugdzorg hulpverleningsplannen.doc
20 downloads
2006 Acht jeugdgevangenissen naar jeugdzorg.doc
19 downloads
2006 Als grootouder kan men niet heel veel, als pleegouder wel..doc
20 downloads
2006 Behoud van specialistische jeugdzorg bespaart ruim 20 miljoen.doc
21 downloads
2006 Behoud van specialistische jeugdzorg bespaart ruim 20 miljoen.doc
22 downloads
2006 Beleid & Financiering Indicatiestelling naar de Bureaus Jeug.doc
20 downloads
2006 Betreft Noodzaak specialistische jeugdzorg voor gehandicapte.doc
20 downloads
2006 'Brandveiligheid justitiële inrichtingen kan beter'.doc
19 downloads
2006 Brief - Eindrapport van het Evaluatieonderzoek.doc
20 downloads
2006 Brief Betreft Noodzaak specialistische jeugdzorg voor gehandicapte kinderen.doc
22 downloads
2006 Brief Voortgangsbericht Jeugdzorg mei 2006.doc
18 downloads
2006 Brief VWS aansluitend od Voortgangsrapportage v september 2005..pdf
21 downloads
2006 Bureau Jeugdzorg betreft overgang WSG naar BJZ.doc
21 downloads
2006 Congres 'Jeugdzorg in onderzoek' 2006.doc
24 downloads
2006 CongresbundelJiO2006.pdf
40 downloads
2006criminalteitenrechtshandhavingpub.pdf
52 downloads
2006 De William Schrikker Groep ‘Thuis op het grensvlak van jeugdzorg en gehandicaptenzorg.doc
20 downloads
2006 Donner wil onderzoek naar alle jeugdgevangenissen.doc
19 downloads
2006 Decentralisatie Justitie-taken van de William Schrikker Groep.pdf
21 downloads
2006 ’Eén dag cel helpt beter dan lange taakstraf’.doc
20 downloads
2006 Eerste HKZ-certificaat jeugdzorgaanbieder.doc
19 downloads
2006 Een kwalitatief onderzoek naar de indicatiestelling voor de AWBZ - augustus 2006.doc
20 downloads
2006 Eindrapport evaluatie Wet op de jeugdzorg.pdf
19 downloads
2006 Elektronisch kinddossier.doc
20 downloads
2006 Evaluatie Wet op de jeugdzorg en IBO jeugdbeleid.pdf
21 downloads
2006 Evaluatieonderzoek Wet op de jeugdzorg november 2006.doc
24 downloads
2006 Extra maatregelen om kinderen in cel te voorkomen.doc
18 downloads
2006 Families First in crisis ! Spoedhulp een kans.pdf
27 downloads
2006 G27 concrete voorstellen aan toekomstige minister van Jeugd.doc
18 downloads
2006 Gezins- & opvoedingsprobl. & behoefte opvoedingsondersteuning gem Hoogezand.doc
22 downloads
2006 HandoutDuncan2006.pdf
21 downloads
2006 Het einde van een verkokerde en versnipperde zorg aan jeugdigen in Friesland.doc
19 downloads
2006 Implementatievoorstel Deltaplan.doc
24 downloads
2006 Huisje_boompje.._kindje MEE.pdf
32 downloads
2006 Indicatiestelling naar de Bureaus Jeugdzorg.doc
22 downloads
2006 Inspectie controleert vedische school.doc
22 downloads
2006 interview Professor Peter van der Laan over jeugdcriminaliteit en.pdf
19 downloads
2006 Jaarrekening_2006_deelI.pdf
52 downloads
2006 Jaarverantwoording 2006 Bureau Jeugdzorg en zorgaanbieders.pdf
21 downloads
2006 jaarverslag 2006 Legerdes Heils.pdf
23 downloads
2006 Jaarverslag 2006 Vanuit het perspectief van het kind.pdf
25 downloads
2006 Jaarverslag en slotwet ministerie van Justitie 2006.pdf
19 downloads
2006 Jaarverslag JMW.pdf
20 downloads
2006 Jeugd in Onderzoek - Zorg voor Jeugd divers en doordacht.pdf
56 downloads
2006 Jeugdbeleid eindelijk op kind richten.doc
18 downloads
2006 Jeugdzorg onderzocht + reaktie Anja.doc
22 downloads
2006 jmw jaarverslag 2006.pdf
30 downloads
2006 Justitie en wetgeving.doc
18 downloads
2006 Justitie en wetgeving (seksueel-misbruik).doc
15 downloads
2006 kabinet-vervolging-ambtenaar-als-leidinggevende-mogelijk.pdf
12 downloads
2006 Kind in nood naar gastgezin.doc
21 downloads
2006 kind_in_de_pleegzorg.pdf
15 downloads
2006 Kinderen wachten te lang op psychische hulp.doc
13 downloads
2006 Kinderpostzegels Nederland heeft de volgende projecten gesteund.doc
26 downloads
2006 Knip in de hulpverlening! Het einde v verkokerde & versnipperde zorg aan jeugdigen in Friesl.do
17 downloads
2006 kwaliteitsjaarverslag 2006 stichting heimdall.doc
21 downloads
2006 Markante conclusie uit kwalitatieve analyse primaire zorgpro.doc
18 downloads
2006 memo Nadere toelichting klacht fam NN tegen de WSG inzake PGB.doc
18 downloads
2006 Onderwerp Foutieve toepassing Regeling PGB.doc
15 downloads
2006 Opvoedingskamp voor probleemjeugd Rotterdam.doc
14 downloads
2006 Onderzoeksrapport opvoedingsondersteuning Hoogezand.doc
23 downloads
2006 Onterecht vast in een jeugdgevangenis.doc
15 downloads
2006 Opvang-stop is levensgevaarlijk.doc
16 downloads
2006-2007 Pleegzorg in 2006 fors gegroeid door campagne.doc
15 downloads
2006 'Raad voor de Kinderbescherming overbodig'.doc
13 downloads
2006 Regionale Sociale kaart Jeugd voor G7-gemeenten in Midden-Holland.pdf
41 downloads
2006 RESULTAAT OVERLEG MET DE MO-GROEP OP 14-12-'06.doc
14 downloads
2006 Ross wil 50 miljoen extra geld voor jeugdzorg.doc
16 downloads
2006 Stand van zaken uitvoering beleidsvoornemens Beleidskader Je.doc
14 downloads
2006 studie naar de (rechts)positie v (pleeg)ouders en (pleeg)kinderen in geval v langdurige uhp.pdf
14 downloads
2006 Sturingsadvies Deel 2 Kompas voor het nieuwe kabinet Koersen.doc
15 downloads
2006 Sturingsadvies Steven van Eijck Koersen op het kind.doc
15 downloads
2006 Thematische toezichtronde samenwerking Bureaus Jeugdzorg en jeugd-GGZ.doc
18 downloads
2006 Thesis_Voor een pleegkind met recht een toekomst.pdf
14 downloads
2006 Toegang naar jeugd-GGZ kan sneller en beter.pdf
16 downloads
Toespraak Kind in de Pleegzorg - Minister Hirsch Ballin.doc
14 downloads
2006 Transitie WSG Inpassing WSG in jeugdzorgstelsel(Oktober 2006.doc
17 downloads
2006 Uitvoeringsprogramma 2006 GS vastgesteld def.doc
14 downloads
2006 Van Vollenhoven onderzoekt jeugdzorg.doc
16 downloads
2006 VERDONCK Jeugdbescherming in grensoverschrijdend perspectief.pdf
17 downloads
2006 Visie William Schrikker Groep op specialistische jeugdzorg,.doc
15 downloads
2006 voortgangjeugdzorg060925.doc
17 downloads
2006 VWS-brief - Evaluatie Wet op de jeugdzorg en IBO jeugdbeleid.pdf
13 downloads
2006 Wat zijn de voorwaarden voor een pleeggezin.doc
15 downloads
2006 WI presenteert ‘De Gordiaanse jeugdknoop'.doc
16 downloads
2006 Rapport n.a.v. het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij de Basegroep, te Groningen..DOC
15 downloads
2006 Rapport n.a.v. het Thematisch Toezichtbezoek aan Bureau Jeugdzorg N Holland Locatie Haarlem & J
16 downloads
2006 WSG begeleidt kinderen én ouders met een verstandelijke beperking.doc
14 downloads
2006 WSG - Behoud van specialistische jeugdzorg bespaart ruim 20 miljoen euro!.pdf
14 downloads
2006 Zonder hulp op straat.doc
14 downloads
2006 Zorgen voor het bedreigde kind.pdf
30 downloads
2006 Uitvoeringsplan Verbetering indicatiestelling Bureaus Jeugdzorg.DOC
14 downloads
060127_verslag_subcommissie_familierecht_gelijkmatig_verdeelde_huisvesting.pdf
17 downloads
ActueleOntwikkelingenJeugdbeschermingsbeleid.pdf
17 downloads
BMJ NIEUWSBRIEF 12de jaargang november 2006.doc
14 downloads
BMJ NIEUWSBRIEF 12de jaargang november 2006 Jaarverslag 2006.doc
19 downloads
BMJ Nieuwsbrief april 2006.doc
23 downloads
BMJ Nieuwsbrief april 2006 En dan het Deltaplan! Ja, hoe zat het daar ook weer mee.doc
14 downloads
convenantkindermishandeling.pdf
20 downloads
Eigen belang eerst, kinderen de dupe - Cees de Hoog & Wim Orbons.doc
15 downloads
eindbundel_ivocornelis.pdf
22 downloads
ConstructiefSanctioneren.pdf
14 downloads
Criminaliteit en rechtshandhaving 2006.txt
49 downloads
Dane__J._-_Honderd_jaar_kinderbescherming._Uitgave_ter_geleg.pdf
14 downloads
ExcerptHfdstukPartnersAsielzoekers.pdf
22 downloads
Eimdrapport onderzoek Jeugdwet 2006.pdf
19 downloads
Inspectie Jeugdzorg Jaarverslag 2006.pdf
49 downloads
InspectieJeugdzorgTrouw.pdf
15 downloads
Jaarbericht 2006_tcm44-109170.pdf
15 downloads
Jaarverslag_BMJ_november_2006.docx
18 downloads
jeugdzorg aan illegale kinderen- quickscan bureau jeugdzorg- dci-nl.pdf
20 downloads
Jeugdbeleid eindelijk op kind richten.doc
15 downloads
Kamerstuk, 2 februari 2006 Wachtlijsten jeugdzorg.doc
19 downloads
nieuwsbrief_06.pdf
15 downloads
Ondertekening convenant en addendum “Inpassing (gezins)voogdij- en jeugdreclasseringszaken.pdf
15 downloads
Overheid, kinderbescherming en ‘het belang van het kind’.pdf
14 downloads
pleegkinderen_in_conflictsituaties_mei_2006.pdf
18 downloads
'Raad voor de Kinderbescherming overbodig'.doc
15 downloads
Ross wil kortere wachtlijsten jeugdzorg.doc
14 downloads
tss-12-06-canon.pdf
39 downloads
Tijdschrift Rechten van het Kind.pdf
20 downloads
Uitvoeringsplan Verbetering indicatiestelling Bureaus Jeugdz.doc
15 downloads
Valkuilen en dilemma's bij het omgaan met vermoedens van Kindermishandeling.doc
15 downloads
Voor een pleegkind met recht een toekomst.pdf
15 downloads
2006 Gesprekken met ouders opnemen.doc
17 downloads
2006 Ouders neem gesprekken met kinderbescherming op.doc
15 downloads