Zorgen rond Jeugdzorgzaken
2006
2006–2007 Gerealiseerde ontvangsten 2006.pdf
13 downloads
2006 ‘Overgang specialistische jeugdzorg onacceptabel’.doc
11 downloads
2006 2007 Onderzoek Inspectie jeugdzorg hulpverleningsplannen.doc
11 downloads
2006 Acht jeugdgevangenissen naar jeugdzorg.doc
9 downloads
2006 Als grootouder kan men niet heel veel, als pleegouder wel..doc
10 downloads
2006 Behoud van specialistische jeugdzorg bespaart ruim 20 miljoen.doc
11 downloads
2006 Behoud van specialistische jeugdzorg bespaart ruim 20 miljoen.doc
13 downloads
2006 Beleid & Financiering Indicatiestelling naar de Bureaus Jeug.doc
9 downloads
2006 Betreft Noodzaak specialistische jeugdzorg voor gehandicapte.doc
11 downloads
2006 'Brandveiligheid justitiële inrichtingen kan beter'.doc
10 downloads
2006 Brief Eindrapport van het Evaluatieonderzoek.doc
10 downloads
2006 Brief Betreft Noodzaak specialistische jeugdzorg voor gehandicapte kinderen.doc
13 downloads
2006 Brief Voortgangsbericht Jeugdzorg mei 2006.doc
11 downloads
2006 Brief VWS aansluitend od Voortgangsrapportage v september 2005..pdf
13 downloads
2006 Bureau Jeugdzorg betreft overgang WSG naar BJZ.doc
12 downloads
2006 Congres 'Jeugdzorg in onderzoek' 2006.doc
11 downloads
2006 CongresbundelJiO2006.pdf
23 downloads
2006criminalteitenrechtshandhavingpub.pdf
22 downloads
2006 De William Schrikker Groep ‘Thuis op het grensvlak van jeugdzorg en gehandicaptenzorg.doc
9 downloads
2006 Donner wil onderzoek naar alle jeugdgevangenissen.doc
9 downloads
2006 Decentralisatie Justitie taken van de William Schrikker Groep.pdf
12 downloads
2006 ’Eén dag cel helpt beter dan lange taakstraf’.doc
10 downloads
2006 Eerste HKZ certificaat jeugdzorgaanbieder.doc
11 downloads
2006 Een kwalitatief onderzoek naar de indicatiestelling voor de AWBZ augustus 2006.doc
11 downloads
2006 Eindrapport evaluatie Wet op de jeugdzorg.pdf
10 downloads
2006 Elektronisch kinddossier.doc
11 downloads
2006 Evaluatie Wet op de jeugdzorg en IBO jeugdbeleid.pdf
12 downloads
2006 Evaluatieonderzoek Wet op de jeugdzorg november 2006.doc
12 downloads
2006 Extra maatregelen om kinderen in cel te voorkomen.doc
9 downloads
2006 Families First in crisis ! Spoedhulp een kans.pdf
11 downloads
2006 G27 concrete voorstellen aan toekomstige minister van Jeugd.doc
10 downloads
2006 Gezins & opvoedingsprobl. & behoefte opvoedingsondersteuning gem Hoogezand.doc
10 downloads
2006 HandoutDuncan2006.pdf
10 downloads
2006 Het einde van een verkokerde en versnipperde zorg aan jeugdigen in Friesland.doc
10 downloads
2006 Implementatievoorstel Deltaplan.doc
12 downloads
2006 Huisje boompje.. kindje MEE.pdf
11 downloads
2006 Indicatiestelling naar de Bureaus Jeugdzorg.doc
12 downloads
2006 Inspectie controleert vedische school.doc
11 downloads
2006 interview Professor Peter van der Laan over jeugdcriminaliteit en.pdf
11 downloads
2006 Jaarrekening 2006 deelI.pdf
16 downloads
2006 Jaarverantwoording 2006 Bureau Jeugdzorg en zorgaanbieders.pdf
12 downloads
2006 jaarverslag 2006 Legerdes Heils.pdf
11 downloads
2006 Jaarverslag 2006 Vanuit het perspectief van het kind.pdf
12 downloads
2006 Jaarverslag en slotwet ministerie van Justitie 2006.pdf
11 downloads
2006 Jaarverslag JMW.pdf
11 downloads
2006 Jeugd in Onderzoek Zorg voor Jeugd divers en doordacht.pdf
25 downloads
2006 Jeugdbeleid eindelijk op kind richten.doc
9 downloads
2006 Jeugdzorg onderzocht + reaktie Anja.doc
10 downloads
2006 jmw jaarverslag 2006.pdf
12 downloads
2006 Justitie en wetgeving.doc
10 downloads
2006 Justitie en wetgeving (seksueel misbruik).doc
10 downloads
2006 kabinet vervolging ambtenaar als leidinggevende mogelijk.pdf
9 downloads
2006 Kind in nood naar gastgezin.doc
11 downloads
2006 kind in de pleegzorg.pdf
10 downloads
2006 Kinderen wachten te lang op psychische hulp.doc
9 downloads
2006 Kinderpostzegels Nederland heeft de volgende projecten gesteund.doc
11 downloads
2006 Knip in de hulpverlening! Het einde v verkokerde & versnipperde zorg aan jeugdigen in Friesl.do
11 downloads
2006 kwaliteitsjaarverslag 2006 stichting heimdall.doc
12 downloads
2006 Markante conclusie uit kwalitatieve analyse primaire zorgpro.doc
11 downloads
2006 memo Nadere toelichting klacht fam NN tegen de WSG inzake PGB.doc
12 downloads
2006 Onderwerp Foutieve toepassing Regeling PGB.doc
11 downloads
2006 Opvoedingskamp voor probleemjeugd Rotterdam.doc
10 downloads
2006 Onderzoeksrapport opvoedingsondersteuning Hoogezand.doc
13 downloads
2006 Onterecht vast in een jeugdgevangenis.doc
11 downloads
2006 Opvang stop is levensgevaarlijk.doc
11 downloads
2006 2007 Pleegzorg in 2006 fors gegroeid door campagne.doc
10 downloads
2006 'Raad voor de Kinderbescherming overbodig'.doc
9 downloads
2006 Regionale Sociale kaart Jeugd voor G7 gemeenten in Midden Holland.pdf
22 downloads
2006 RESULTAAT OVERLEG MET DE MO GROEP OP 14 12 '06.doc
10 downloads
2006 Ross wil 50 miljoen extra geld voor jeugdzorg.doc
11 downloads
2006 Stand van zaken uitvoering beleidsvoornemens Beleidskader Je.doc
10 downloads
2006 studie naar de (rechts)positie v (pleeg)ouders en (pleeg)kinderen in geval v langdurige uhp.pdf
10 downloads
2006 Sturingsadvies Deel 2 Kompas voor het nieuwe kabinet Koersen.doc
11 downloads
2006 Sturingsadvies Steven van Eijck Koersen op het kind.doc
10 downloads
2006 Thematische toezichtronde samenwerking Bureaus Jeugdzorg en jeugd GGZ.doc
12 downloads
2006 Thesis Voor een pleegkind met recht een toekomst.pdf
10 downloads
2006 Toegang naar jeugd GGZ kan sneller en beter.pdf
11 downloads
Toespraak Kind in de Pleegzorg Minister Hirsch Ballin.doc
9 downloads
2006 Transitie WSG Inpassing WSG in jeugdzorgstelsel(Oktober 2006.doc
10 downloads
2006 Uitvoeringsprogramma 2006 GS vastgesteld def.doc
10 downloads
2006 Van Vollenhoven onderzoekt jeugdzorg.doc
10 downloads
2006 VERDONCK Jeugdbescherming in grensoverschrijdend perspectief.pdf
11 downloads
2006 Visie William Schrikker Groep op specialistische jeugdzorg,.doc
11 downloads
2006 voortgangjeugdzorg060925.doc
12 downloads
2006 VWS brief Evaluatie Wet op de jeugdzorg en IBO jeugdbeleid.pdf
9 downloads
2006 Wat zijn de voorwaarden voor een pleeggezin.doc
11 downloads
2006 WI presenteert ‘De Gordiaanse jeugdknoop'.doc
11 downloads
2006 Rapport n.a.v. het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij de Basegroep, te Groningen..DOC
10 downloads
2006 Rapport n.a.v. het Thematisch Toezichtbezoek aan Bureau Jeugdzorg N Holland Locatie Haarlem & J
10 downloads
2006 WSG begeleidt kinderen én ouders met een verstandelijke beperking.doc
10 downloads
2006 WSG Behoud van specialistische jeugdzorg bespaart ruim 20 miljoen euro!.pdf
10 downloads
2006 Zonder hulp op straat.doc
10 downloads
2006 Zorgen voor het bedreigde kind.pdf
11 downloads
2006 Uitvoeringsplan Verbetering indicatiestelling Bureaus Jeugdzorg.DOC
10 downloads
060127 verslag subcommissie familierecht gelijkmatig verdeelde huisvesting.pdf
11 downloads
ActueleOntwikkelingenJeugdbeschermingsbeleid.pdf
10 downloads
BMJ NIEUWSBRIEF 12de jaargang november 2006.doc
10 downloads
BMJ NIEUWSBRIEF 12de jaargang november 2006 Jaarverslag 2006.doc
10 downloads
BMJ Nieuwsbrief april 2006.doc
13 downloads
BMJ Nieuwsbrief april 2006 En dan het Deltaplan! Ja, hoe zat het daar ook weer mee.doc
10 downloads
Convenantkindermishandeling.pdf
10 downloads
Eigen belang eerst, kinderen de dupe Cees de Hoog & Wim Orbons.doc
10 downloads
Eindbundel ivocornelis.pdf
11 downloads
ConstructiefSanctioneren.pdf
9 downloads
Criminaliteit en rechtshandhaving 2006.txt
19 downloads
Dane J. Honderd jaar kinderbescherming. Uitgave ter geleg.pdf
9 downloads
ExcerptHfdstukPartnersAsielzoekers.pdf
11 downloads
Eimdrapport onderzoek Jeugdwet 2006.pdf
10 downloads
Inspectie Jeugdzorg Jaarverslag 2006.pdf
28 downloads
InspectieJeugdzorgTrouw.pdf
10 downloads
Jaarbericht 2006 tcm44 109170.pdf
11 downloads
Jaarverslag BMJ november 2006.docx
11 downloads
Jeugdzorg aan illegale kinderen quickscan bureau jeugdzorg dci nl.pdf
10 downloads
Jeugdbeleid eindelijk op kind richten.doc
10 downloads
Kamerstuk, 2 februari 2006 Wachtlijsten jeugdzorg.doc
10 downloads
Nieuwsbrief 06.pdf
10 downloads
Ondertekening convenant en addendum “Inpassing (gezins)voogdij en jeugdreclasseringszaken.pdf
10 downloads
Overheid, kinderbescherming en ‘het belang van het kind’.pdf
9 downloads
Pleegkinderen in conflictsituaties mei 2006.pdf
10 downloads
'Raad voor de Kinderbescherming overbodig'.doc
10 downloads
Ross wil kortere wachtlijsten jeugdzorg.doc
9 downloads
Tss 12 06 canon.pdf
18 downloads
Tijdschrift Rechten van het Kind.pdf
12 downloads
Uitvoeringsplan Verbetering indicatiestelling Bureaus Jeugdz.doc
10 downloads
Valkuilen en dilemma's bij het omgaan met vermoedens van Kindermishandeling.doc
11 downloads
Voor een pleegkind met recht een toekomst.pdf
10 downloads
2006 Gesprekken met ouders opnemen.doc
11 downloads
2006 Ouders neem gesprekken met kinderbescherming op.doc
10 downloads