Zorgen rond Jeugdzorgzaken
Inspectie: AMK Friesland handelde onvoldoende
12 februari 2014
De Inspectie Jeugdzorg vindt de begeleiding van een gezin door het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) van Bureau Jeugdzorg Friesland onvoldoende. Dat berichtte de Inspectie op 11 februari.
 
De Inspectie Jeugdzorg kreeg in juli een melding van Bureau Jeugdzorg Friesland over de niet-natuurlijke dood van een baby. Het AMK had in het gezin onderzoek gedaan naar aanleiding van meldingen. De Inspectie heeft met de betrokken medewerkers gesproken en de dossiers bestudeerd.
 
Naar aanleiding van de meldingen heeft het AMK de veiligheidsrisico’s in kaart gebracht en vastgesteld dat hulpverlening noodzakelijk was. Vervolgens is het AMK echter onvoldoende nagegaan of er voldoende hulp op gang kwam, aldus de Inspectie. Ook deed het AMK geen melding bij de Raad voor de Kinderbescherming toen bleek dat de ouder zich niet onder behandeling liet stellen.
 
De Inspectie is tevreden over de geplande verbeteringen bij het AMK. Bureau Jeugdzorg Friesland moet uiterlijk op 1 maart rapporteren over de voortgang en de resultaten van die verbeteringen.
 
Bron: Inspectie Jeugdzorg
 
Wetboek van Strafrecht
Artikel 142 Valse melding doen
1 Hij die opzettelijk door valse alarmkreten of signalen de rust verstoort, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie.
2 Hij die opzettelijk, zonder dat daartoe de noodzaak aanwezig is, gebruik maakt van een alarmnummer voor publieke diensten wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de derde categorie.
Wetboek van Strafrecht
Artikel 268 Lasterlijke aanklacht
1. Hij die opzettelijk tegen een bepaald persoon bij de overheid een valse klacht of aangifte schriftelijk inlevert of in schrift doet brengen, waardoor de eer of goede naam van die persoon wordt aangerand, wordt, als schuldig aan lasterlijke aanklacht, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 2 jaren of geldboete van de vierde categorie.
2. Ontzetting van de in art. 28, 1e lid, onder 1 en 2, vermelde rechten kan worden uitgesproken.
 

Bij dit wetsartikel is het beschermd belang de aanspraak die een ieder heeft op zijn eer en goede naam. De feiten waarop aangever zijn klacht of aangifte baseert dienen feitelijk onjuist te zijn en hij moet de opzet hebben gehad de eer of goede naam van de beledigde aan te randen.

Ook hierbij geldt dat voorlopige hechtenis niet is toegetalen, uitgezonderd als van de verdachte geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland kan worden vastgesteld (art. 67 Strafvordering).

Gevangenisstraf varieert van ten hoogste twee jaren of een van € 1.1250 of een combinatie van beide straffen. Als bijkomende straf kan ook hier de verbeurdverklaring worden uitgesproken over geldmiddelen of goederen (art. 33 WvS). Ingevolge art. 74 Wetboek van Strafrecht kan het Openbaar Ministerie (OM) een transactie aanbieden. Dit heetTransactie Openbaar Ministerie (TOM). Hiermee kan strafvervolging worden voorkomen.

'Bepaald persoon': ook lasterlijke aanklachten tegen rechtspersonen zijn strafbaar. 'Bij de overheid'': de aangifte of klacht hoeft niet per se bij politie of justitie, maar kan ook bij andere overheidsorganen worden gedaan. 'Valse aangifte of klacht' wil zeggen dat de verklaring van aangever niet hoeft te bestaan uit feiten die een misdrijf opleveren. De zinsnede 'op schrift doen brengen' wil zeggen dat er alleen sprake is van 'op schrift doen brengen' indien dit de bedoeling was van de klager.

Als de aangifte mondeling wordt gedaan, dan is het delict pas voltooid als een daartoe bevoegd ambtenaar de aangifte of klacht op schrift gesteld, anders is er sprake van 'poging'. Bovendien moet een klacht of aangifte die bij justitie is gedaan, ondertekend worden door klager (art. 163 lid 2 en 164 lid 2 Sv). Zonder ondertekening, kan er sprake zijn van een strafbare poging.

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/regelingen/48675-doen-van-valse-aangifte-valse-beschuldiging-en-melding.html#3

AMK (on)bekend bij Drent!.doc
11 downloads
AMK Drenthe.pdf
11 downloads
AMK Kinderen weghouden bij andere ouder is schadelijk.doc
12 downloads
Anonieme Melding bij Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) niet onrechtmatig.pdf
15 downloads
BPR2004 U52798[1] Gegevensverstrekking uit GBA aan het AMK.pdf
14 downloads
BPR2005 68599[1] Beperkte gegevensverstrekking GBA aan het AMK.pdf
12 downloads
Deel meldingen mishandeling kinderen vals.doc
12 downloads
De antwoorden inzake voortgangsrapportage najaar 2012 geweld in afhankelijkheidsrelaties.pdf
13 downloads
Discussiedag uitgangspunten model handelingsprotocol amhk.pdf
12 downloads
Doodchecken.doc
11 downloads
Grote problemen met het AMK in Helmond.doc
13 downloads
Haringvlietmeisje.doc
14 downloads
Hertoets naar de kwaliteit van het Advies en Meldpunt Kindermishandeling Groningen.pdf
13 downloads
'Het gezin is helemaal weg'.doc
15 downloads
JGZ richtlijn Secundaire preventie Kindermishandeling.pdf
11 downloads
Kindcheck heksenjacht op ouder of bescherming kind.doc
10 downloads
Kindermishandeling heeft u uw buren al aangegeven.doc
12 downloads
Leugen cq valse melding AMK komt vaker voor dan men denkt.doc
13 downloads
LIRIK toelichting 2011.pdf
11 downloads
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling The Clown Club.pdf
13 downloads
Meldcode leidt tot misstanden.doc
12 downloads
Motie over onderzoek functioneren AMK Kindermishandeling.doc
12 downloads
Meldcode nieuwsbrief 2 juni 2013[1].pdf
12 downloads
Omgaan met signalen van ex partners over kindermishandeling.pdf
12 downloads
Onderzoek welbevinden kinderen na AMK melding.doc
13 downloads
Onjuiste melding bij het advies en meldpunt.pdf
12 downloads
NRC 20110226 Ook het mbo biedt succes Visser Van Esch.pdf
12 downloads
Provincie eist snel actie van AMK.doc
12 downloads
Rb Amsterdam 130612 melding therapeute bij meldpunt kindermishandeling; bij correct volgen toepassel
11 downloads
Valse melding AMK Tip De touwtjes in handen blijven houden!.doc
13 downloads
'Valse' melding kindermishandeling wordt niet bestraft.doc
14 downloads
Vernietiging dossier bij AMK.doc
12 downloads
Verzameldocument klachten psychiatrie NCRM petitie.pdf
14 downloads
Vragen SP over meldingen bij het AMK (2040504180).pdf
9 downloads
Weigering huisbezoek vormt geen schending inlichtingenplicht.doc
11 downloads
Wie heeft mij aangemeld bij het AMK.doc
12 downloads
Zwijgeniszilversprekenisgoud.pdf
12 downloads