Zorgen rond Jeugdzorgzaken
2008
16. jongeren die problemen hebben, moeten meer zelfsturing krijgen R. Zimmerman, A Venderbos V U
6 downloads
130 miljoen extra voor jeugdzorg.doc
6 downloads
2008 Adoptie Woede over gebrekkige nazorg.doc
7 downloads
2008 Adoptievoorkeur is geen verlanglijstje.doc
7 downloads
2008 Angst voor Jeugdzorg.doc
6 downloads
2008 Asscher Toezicht Jeugdzorg blijft noodzakelijk.doc
6 downloads
2008 13.0flapvoortgangdeltaplan[1].pdf
6 downloads
2008 Bestek Evaluatie Wet op de jeugdzorg.pdf
5 downloads
2008 reflectie nav media.doc
9 downloads
2008 Concept Bevindingen.doc
7 downloads
2008 Elektronisch kinddosier in jeugdzorg.doc
6 downloads
2008 Essenties ‘Leiding geven aan verandering’ + Nootje Anja.doc
6 downloads
2008 Financiering wegwerken wachtlijst Bureau Jeugdzorg.doc
8 downloads
2008 Gegevensuitwisseling door instellingen in de jeugdzorg CBP a.doc
5 downloads
2008 Gespecialiseerde Jeugdzorgorganisatie brengt werkbezoek op Curaçao!.doc
5 downloads
2008 Groep 'invalmanagers' voor jeugdzorg.doc
5 downloads
130 miljoen extra voor jeugdzorg.doc
6 downloads
2008 13.0flapvoortgangdeltaplan[1].pdf
5 downloads
Internationale pleegzorg in het belang van het kind.pdf
6 downloads
2008 Jeugdzorg.DEF.pdf
5 downloads
2008 Justitie vertekent beeld van misdaad Duizenden strafzaken.doc
6 downloads
2008 Klacht indienen bij Ministerie van OCW.doc
6 downloads
2008 Kruispunt Over toeval dat niet bestaat en bewondering.doc
5 downloads
2008 Monique (15 jaar) over jeugdzorg.doc
5 downloads
2008 Nieuws van MtS.doc
6 downloads
2008 NulmetingPrestatieindicatoren.pdf
5 downloads
2008 Onderzoek naar adoptie loopt nog.doc
5 downloads
2008 Onderzoek & Praktijk.pdf
7 downloads
2008 Probleemkinderen op tijd voorkomen.doc
7 downloads
2008 SP wil offensief tegen online kinderlokkers.doc
6 downloads
2008 Stop de bureaucratie in de jeugdzporg.pdf
6 downloads
2008 Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2008.doc
6 downloads
2008 Vaststelling begrotingsstaat vd begroting Jeugd & Gezin (XVII).doc
8 downloads
2008 We hebben je gewaarschuwd.doc
7 downloads
Antwoorden op kamervragen van het Kamerlid Lambrechts over de opvang van jongeren in particuliere en
6 downloads
Asset.pdf
5 downloads
Brief Minister afsluiting landelijke implementatie.pdf
7 downloads
Convenant organisaties jeugdbescherming over snelle uitvoeri.doc
8 downloads
De burger in de ketens Verslag van de Nationale ombudsman over 2008.doc
7 downloads
Financiering jeugdzorg het advies van Deloitte 11 februari 2.doc
6 downloads
Foster Care Misbruik Statistieken.doc
5 downloads
G27 concrete voorstellen aan toekomstige minister van Jeugd.doc
6 downloads
G27 brief aan de toekomstig minister jeugd.doc
5 downloads
Hoe houden jongerenwerkers hun vak bij.doc
4 downloads
Individuele Traject Begeleiding op papier en in de praktijk.doc
6 downloads
Interbeoordelaarbetrouwbaarheid.pdf
5 downloads
Jaarverslag BMJ oktober 2008 tot oktober 2009.docx
8 downloads
Kamer slikt uitleg over salarissen jeugdzorg niet.doc
4 downloads
'Kosten extern personeel jeugdzorg rijzen pan uit'.doc
5 downloads
Lectoraat Jeugdzorg en Jeugdbeleid.doc
6 downloads
Levensechte leugens Over moslimvrees en allochtonenangst in .doc
6 downloads
Marianne Goorhuis ‘Relatie cliënt hulpverlener nog steeds cr.doc
6 downloads
Minister wil van plaatsvervangende rechters af.doc
5 downloads
Model gedragscode Jeugdhulpverlening.doc
5 downloads
Mogelijkheden voor arbeidsintegratie van mensen met hamdicap.doc
5 downloads
Nota Jeugdbeleid 2008.doc
5 downloads
2008 Onderzoek naar adoptie loopt nog.doc
5 downloads
Overzicht interim functies totaal.xlGebruik wachtlijstgeld Amsterdam.doc
6 downloads
Per september 2008 nieuwe mastervariant Jeugdbescherming.doc
6 downloads
Procedure Melding Incidenten & Calamiteiten Cliënten.doc
5 downloads
Protest voeren tegen BJZ.doc
6 downloads
Regeldruk actieplan tcm21 173280.pdf
5 downloads
Regionaal beleidskader Jeugdzorg 2005 2008.doc
6 downloads
Ross wil 50 miljoen extra geld voor jeugdzorg.doc
6 downloads
Rouvoet ontvangt convenant professionalisering.doc
6 downloads
Rutte kabinet liegt over belastingverhogingen.doc
6 downloads
Samenwerkingsconvenant Jeugd.doc
6 downloads
Schrijven naar Minister Jeugd & gezin.doc
6 downloads
Sturingsadvies Steven van Eijck Koersen op het kind.doc
5 downloads
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, Vragen.pdf
5 downloads
Verslag van de vergadering van de Statencommissie Welzijn, Cultuur en Sociaal beleid, gehouden op.do
5 downloads
2008 Ross wil kortere wachtlijsten jeugdzorg.doc
5 downloads
2008 Rouvoet investeert in wachtlijsten en groei.doc
6 downloads
2008 Wachtlijst jeugdzorg slinkt licht.doc
6 downloads
2008 Wachtlijsten in de jeugdzorg zijn 'tikkende tijdbom'.doc
6 downloads
2008 Wachtlijsten in jeugdzorg onderzocht.doc
5 downloads
2008 Wachtlijsten jeugdzorg licht gedaald.doc
6 downloads