Voorgeschiedenis
Ago –afdeling voogdij, werd in 1970 een zelfstandige rechtspersoon met de naam William schrikker voogdij stichting. In 1977 werd deze naam verkort tot William schrikker stichting. De naam gever William schrikker heeft een rol gespeeld bij verzelfstandiging van de organisatie, maar het gedachtegoed en de feitelijke aanzet tot oprichting van voogdijvoorziening voor kinderen met een handicap kwam van Piere de boer gezien er al een organisatie naar hem was vernoemd was is er gekozen voor de William schrikker stichting.
 
De stichting voorziening voor pleegzorg de WS schrikker stichting. De stichting voorziening voor de pleegzorg de WS schrikker stichting wordt vervolgens op 23 januari 1996 opgeheven en wordt voorziening voor de pleegzorg van de William schrikker stichting welke ingaat op 23 januari 1996. Deze stichting wordt definitief opgeven op 31 december 2003 hierbij treden alle functionarissen uit. Hetgeen Piere de Boer heeft opgericht komt hieraan een definitieve einde. De opgeheven stichting stond ingeschreven onder KVK 34412707. William schrikker stichting JB/JR onder KVK 3441200490 of te wel de WSS wordt opgeheven op 31 december 2003 alle functionarissen treden hierbij uit ook K. Verweij deze was beperkt in zijn mogelijkheden voor de stichting en was hij uitsluitend gemachtigd voor het doen van rechtshandelingen tot een bedrag van € 375.000.00 bij een hoger bedrag diende een bestuurslid mede te tekenen. Directeur J.N de Mar was de enige gemachtigde om aangiften c.q. wijzingen te doen. Deze is afgetreden hij was de enige die het handelsregister kon wijzigen.
 
Samenvatting
Ago welke is opgericht door Piere de Boer heeft de naam William schrikker voogdij stichting gekregen en is in 1970 een zelfstandige rechtspersoon geworden. De WSS en zijn onderdelen zijn opgeven op 31 december 2003. De enige directeur J.N. de Mar is vervolgens uitgetreden. Deze had als enige de bevoegdheid om bij de kamer van koophandel wijzigingen aan te brengen.
 
Uit akte van de notaris onder nummer LBAE997196 opgemaakt op 5 januari 2004 wordt er een nieuwe stichting in het leven geroepen de nieuwe stichting zal de naam stichting William schrikker groep gaan heten en op dit punt begint de verwarring in de Nederlandse samenleving maar ook in de politiek.
 
Het is geen statuutwijziging zoals de ministeries hebben aangenomen, maar er is een nieuwe stichting in het leven geroepen zonder dat de persoon hiervoor bevoegd was er is geen machtiging aanwezig dat de heer Verweij deze handelsnaam mag voeren de wetgeving is hier duidelijk over:
Artikel 5 zegt hierover: het is verboden een handelsnaam te voeren voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig is gevoerd , of diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt één en ander zover dient ten gevolge in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten zijn.
 
Artikel 5b : het is verboden een handelsnaam te voeren welke een onjuiste indruk geeft van de onder de naam gedreven onderneming, voor zover dient ten gevolge van misleiding van het publiek te duchten is.
Gepubliceerd op 12-9-09 om 11:13
 
Archief: artikel uit Mobiel 2, april/mei 2003
thema: Pleegzorg voor gehandicapte kinderen
 
William Schrikker Stichting: een stukje geschiedenis
Door: José van Ek, redacteur
 
De grondlegger van de William Schrikker Stichting (hierna W.S.S. genoemd) is Pier de Boer. In 1904 werd Pier de Boer onderwijzer in het Buitengewoon Lager Onderwijs (BLO). De leerlingen die van de BLO-school afkwamen, bleken vaak bijzondere zorg nodig te hebben. Ze klopten aan bij de oud-leraar. De vraag om hulp werd zo groot dat Pier de Boer in 1922 werd aangesteld als Ambtenaar Nazorg. Wat bijna een eeuw geleden begon, is deze dagen uitgegroeid tot een professionele organisatie.
 
Pier de Boer vond dat mensen met een verstandelijke handicap in hun vertrouwde omgeving het best tot hun recht kwamen. Regelmatig ging hij zelf op zoek naar een pleeggezin als bleek dat de ouders niet voor hun kind konden zorgen. Vaak kwam hij kinderen tegen van wie de ouders eigenlijk uit de ouderlijke macht ontzet of ontheven moesten worden. In 1939 pleitte Pier de Boer voor een gespecialiseerde afdeling Voogdij voor kinderen met verstandelijke beperkingen. Pas in 1942 kreeg de Afdeling Voogdij erkenning van het ministerie.
 
Pier de Boer startte met een staf van vier personen en vijf pupillen. De stichting groeide gestaag en werd zelfstandig. Helaas bestond er al een ‘Pier de Boer stichting’. Om die reden werd gekozen voor de naam van het meest betrokken bestuurslid. Zijn naam was William Schrikker. Hij was een liberaal op het gebied van hulpverlening. Vanaf 1950 was hij nauw betrokken bij de Voogdij Afdeling van de Arbeidsinrichting voor Geestelijk Onvolwaardigen (AGO). In 1966 nam hij op 80-jarige leeftijd afscheid van de AGO.
W.S.S. en pleegzorg
 
In 1982 werd gezinsvoogdij (OTS) toegevoegd aan het werkveld van de W.S.S. Daarbij werd de doelgroep uitgebreid met kinderen met een lichamelijke handicap. Jarenlang groeide de stichting enorm. De doelgroep werd opnieuw uitgebreid. Inmiddels horen ook kinderen met andere handicaps erbij.
 
Door de wettelijke scheiding van hulp en recht in 1993 was de oprichting van de Voorziening voor Pleegzorg nodig. De Voorziening voor Pleegzorg van de W.S.S. maakt gezinsopvoeding mogelijk voor gehandicapte kinderen die niet thuis kunnen wonen. Zij biedt gespecialiseerde begeleiding aan pleeggezinnen die een kind met een handicap op willen vangen. De gespecialiseerde begeleiding is erop gericht hen zo goed mogelijk voor te bereiden en te ondersteunen bij hun taak.
 
Wat komt er kijken bij de komst van een gehandicapt pleegkind? Welke specifieke opvoedingsvragen spelen bij dit kind met juist deze handicap? De gespecialiseerde pleeggezinbegeleiders hebben veel ervaring met deze kwesties. Het streven is dat pleegouders niet zo zeer gericht zijn op de vorderingen, maar het kind accepteren zoals het is. Inschatten wat wel en wat niet mogelijk is in het leven van het gehandicapte kind, loopt als een rode draad door de begeleiding heen. De W.S.S. werkt nu voor ruim 3200 pupillen, waarvan er ongeveer1000 ineen pleeggezin wonen. De W.S.S. heeft de (gezins)voogdij over ruim 2500 gehandicapte kinderen.
 
Project Intensieve Pleegzorg (PIP)
De W.S.S. heeft PIP ingesteld om pleegzorg ook mogelijk te maken voor gehandicapte kinderen met ernstige gedragsproblemen. Een aantal pleegouders krijgt tijdelijk extra ondersteuning van een zeer ervaren pleeggezinbegeleider. Daarnaast is er meer tijd beschikbaar. De pleeggezinbegeleider maakt bovendien deel uit van een gespecialiseerd team van deskundigen, die de opvoedingssituatie in het pleeggezin continu blijft volgen. Door deze intensieve begeleiding neemt de kans toe dat ook de ‘moeilijke’ gehandicapte kinderen in een pleeggezin kunnen blijven wonen.
 
De W.S.S. bestaat 60 jaar
In 2002 bestond de W.S.S. 60 jaar. Ter gelegenheid daarvan heeft de stichting begin dit jaar een boek uitgegeven met als titel: Recht op zorg van het gehandicapte kind. Het is een bundel van het gelijknamige symposium dat op 22 november 2002 werd gehouden en biedt in een breed scala inzicht in de zorg voor gehandicapte kinderen.
 
Naschrift
De publicatie ‘Recht op zorg van het gehandicapte kind’ door S. Groenbos en W. Dekker is te bestellen bij de William Schrikker Stichting via telefoonnummer 020-398 97 77. De kosten zijn € 11,90. In deze publicatie wordt het gehandicapt zijn van diverse kanten bekeken. Er wordt geschreven over het recht op zorg, over opvoedingsondersteuning, opvoedingsproblemen, over hoe de maatschappij en de politiek omgaat met gehandicapten, over de wensen en de arbeidsmogelijkheden van de gehandicapten. Ik vond het verrassend om over al die verschillende invalshoeken van het gehandicapt zijn te lezen. Door de uitspraak: ‘We gaan voorbij aan hetgeen gehandicapten ons vertellen, namelijk dat we een verstandelijke samenleving zijn geworden die gevoelens ondergeschikt heeft gemaakt aan het verstand.’, ga je nadenken over zorg en het gehandicapte kind. Deze publicatie is zeker de moeite waard voor iedereen om te lezen. (JZ)
 
50 jaar Tegendraads. Een historische schets van werk van de William Schrikker Stichting..doc
Word – 62,0 KB 678 downloads
Publicatielijst Willems - WSG 60 jaar in 2002.doc
Word – 75,0 KB 617 downloads

Maak jouw eigen website met JouwWeb