Intern klachtrecht
Hoofdstuk 9 van de van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) regelt dat iedereen een klacht kan indienen tegen een gedraging van een bestuursorgaan.

Als u een klacht heeft krijgt het desbetreffende bestuursorgaan eerst de kans zelf de klacht af te handelen: het intern klachtrecht.
 
U kunt een klacht zowel mondeling als schriftelijk indienen. Alleen voor schriftelijke klachten is er een formele procedure:
  • U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw klacht.
  • Iemand die niet betrokken was bij datgene waar de klacht over gaat, behandelt de klacht.
  • Zowel de klager als de beklaagde worden in de gelegenheid gesteld gehoord te worden, tenzij de klager aangeeft dit niet te willen.
De klacht dient in principe binnen zes weken te zijn afgehandeld. Als u niet tevreden bent over de interne afhandeling van uw klacht of het resultaat daarvan dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman.
 
Een klacht over een gedraging van het ministerie van VWS kunt u richten aan:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
 
Vermeld bovenaan uw brief duidelijk dat het om een klacht gaat.
30419.nl.pdf
362 downloads
I a beleid klachtenregeling.pdf
370 downloads
1996 Officiële wettekst klachtregeling.doc
348 downloads
als-u-een-klacht-heeft-juli_tcm103-226888[1].pdf
363 downloads
Besluit externe klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming_tcm103-249572[1].pdf
387 downloads
Betreft klachtenbehandeling in de Jeugdzorg.pdf
385 downloads
Intern onderzoek bij WSP en WSJ naar het handelen na signalen van kindermishandeling.pdf
359 downloads
Interne klachtenregeling Raad voor de Kinderbescherming_tcm103-249571.pdf
390 downloads
Je ongenoegen uiten over WSG Dat kan bij Bedrijfskwaliteit op de site!!!!.doc
379 downloads
Klachtencommissie Cliënten Gemiva-SVG Groep.pdf
366 downloads
Klacht over doubleren, over informatieverstrekking aan Raad voor de Kinderbescherming.pdf
368 downloads
Meldingen en klachten naar soort, geslacht en meldingsjaar.pdf
355 downloads
Modelklacht 381 tegen politie bij een weigering om een aangifte van een burger op te nemen.pdf
361 downloads
'Tuchtcollege voor jeugdhulpverleners'.doc
375 downloads

Maak jouw eigen website met JouwWeb