2006
2006–2007 Gerealiseerde ontvangsten 2006.pdf
651 downloads
2006 ‘Overgang specialistische jeugdzorg onacceptabel’.doc
615 downloads
2006-2007 Onderzoek Inspectie jeugdzorg hulpverleningsplannen.doc
649 downloads
2006 Acht jeugdgevangenissen naar jeugdzorg.doc
653 downloads
2006 Als grootouder kan men niet heel veel, als pleegouder wel..doc
646 downloads
2006 Behoud van specialistische jeugdzorg bespaart ruim 20 miljoen.doc
635 downloads
2006 Behoud van specialistische jeugdzorg bespaart ruim 20 miljoen.doc
619 downloads
2006 Beleid & Financiering Indicatiestelling naar de Bureaus Jeug.doc
639 downloads
2006 Betreft Noodzaak specialistische jeugdzorg voor gehandicapte.doc
655 downloads
2006 'Brandveiligheid justitiële inrichtingen kan beter'.doc
660 downloads
2006 Brief - Eindrapport van het Evaluatieonderzoek.doc
632 downloads
2006 Brief Betreft Noodzaak specialistische jeugdzorg voor gehandicapte kinderen.doc
636 downloads
2006 Brief Voortgangsbericht Jeugdzorg mei 2006.doc
639 downloads
2006 Brief VWS aansluitend od Voortgangsrapportage v september 2005..pdf
639 downloads
2006 Bureau Jeugdzorg betreft overgang WSG naar BJZ.doc
646 downloads
2006 Congres 'Jeugdzorg in onderzoek' 2006.doc
659 downloads
2006 CongresbundelJiO2006.pdf
681 downloads
2006criminalteitenrechtshandhavingpub.pdf
686 downloads
2006 De William Schrikker Groep ‘Thuis op het grensvlak van jeugdzorg en gehandicaptenzorg.doc
617 downloads
2006 Donner wil onderzoek naar alle jeugdgevangenissen.doc
657 downloads
2006 Decentralisatie Justitie-taken van de William Schrikker Groep.pdf
633 downloads
2006 ’Eén dag cel helpt beter dan lange taakstraf’.doc
670 downloads
2006 Eerste HKZ-certificaat jeugdzorgaanbieder.doc
620 downloads
2006 Een kwalitatief onderzoek naar de indicatiestelling voor de AWBZ - augustus 2006.doc
639 downloads
2006 Eindrapport evaluatie Wet op de jeugdzorg.pdf
614 downloads
2006 Elektronisch kinddossier.doc
645 downloads
2006 Evaluatie Wet op de jeugdzorg en IBO jeugdbeleid.pdf
632 downloads
2006 Evaluatieonderzoek Wet op de jeugdzorg november 2006.doc
615 downloads
2006 Extra maatregelen om kinderen in cel te voorkomen.doc
659 downloads
2006 Families First in crisis ! Spoedhulp een kans.pdf
655 downloads
2006 G27 concrete voorstellen aan toekomstige minister van Jeugd.doc
644 downloads
2006 Gezins- & opvoedingsprobl. & behoefte opvoedingsondersteuning gem Hoogezand.doc
622 downloads
2006 HandoutDuncan2006.pdf
641 downloads
2006 Het einde van een verkokerde en versnipperde zorg aan jeugdigen in Friesland.doc
629 downloads
2006 Implementatievoorstel Deltaplan.doc
646 downloads
2006 Huisje_boompje.._kindje MEE.pdf
668 downloads
2006 Indicatiestelling naar de Bureaus Jeugdzorg.doc
644 downloads
2006 Inspectie controleert vedische school.doc
650 downloads
2006 interview Professor Peter van der Laan over jeugdcriminaliteit en.pdf
662 downloads
2006 Jaarrekening_2006_deelI.pdf
687 downloads
2006 Jaarverantwoording 2006 Bureau Jeugdzorg en zorgaanbieders.pdf
670 downloads
2006 jaarverslag 2006 Legerdes Heils.pdf
640 downloads
2006 Jaarverslag 2006 Vanuit het perspectief van het kind.pdf
644 downloads
2006 Jaarverslag en slotwet ministerie van Justitie 2006.pdf
624 downloads
2006 Jaarverslag JMW.pdf
656 downloads
2006 Jeugd in Onderzoek - Zorg voor Jeugd divers en doordacht.pdf
679 downloads
2006 Jeugdbeleid eindelijk op kind richten.doc
608 downloads
2006 Jeugdzorg onderzocht + reaktie Anja.doc
645 downloads
2006 jmw jaarverslag 2006.pdf
652 downloads
2006 Justitie en wetgeving.doc
606 downloads
2006 Justitie en wetgeving (seksueel-misbruik).doc
581 downloads
2006 kabinet-vervolging-ambtenaar-als-leidinggevende-mogelijk.pdf
557 downloads
2006 Kind in nood naar gastgezin.doc
533 downloads
2006 kind_in_de_pleegzorg.pdf
533 downloads
2006 Kinderen wachten te lang op psychische hulp.doc
517 downloads
2006 Kinderpostzegels Nederland heeft de volgende projecten gesteund.doc
574 downloads
2006 Knip in de hulpverlening! Het einde v verkokerde & versnipperde zorg aan jeugdigen in Friesl.do
540 downloads
2006 kwaliteitsjaarverslag 2006 stichting heimdall.doc
541 downloads
2006 Markante conclusie uit kwalitatieve analyse primaire zorgpro.doc
531 downloads
2006 memo Nadere toelichting klacht fam NN tegen de WSG inzake PGB.doc
520 downloads
2006 Onderwerp Foutieve toepassing Regeling PGB.doc
525 downloads
2006 Opvoedingskamp voor probleemjeugd Rotterdam.doc
534 downloads
2006 Onderzoeksrapport opvoedingsondersteuning Hoogezand.doc
559 downloads
2006 Onterecht vast in een jeugdgevangenis.doc
564 downloads
2006 Opvang-stop is levensgevaarlijk.doc
530 downloads
2006-2007 Pleegzorg in 2006 fors gegroeid door campagne.doc
537 downloads
2006 'Raad voor de Kinderbescherming overbodig'.doc
541 downloads
2006 Regionale Sociale kaart Jeugd voor G7-gemeenten in Midden-Holland.pdf
541 downloads
2006 RESULTAAT OVERLEG MET DE MO-GROEP OP 14-12-'06.doc
504 downloads
2006 Ross wil 50 miljoen extra geld voor jeugdzorg.doc
534 downloads
2006 Stand van zaken uitvoering beleidsvoornemens Beleidskader Je.doc
523 downloads
2006 studie naar de (rechts)positie v (pleeg)ouders en (pleeg)kinderen in geval v langdurige uhp.pdf
526 downloads
2006 Sturingsadvies Deel 2 Kompas voor het nieuwe kabinet Koersen.doc
506 downloads
2006 Sturingsadvies Steven van Eijck Koersen op het kind.doc
516 downloads
2006 Thematische toezichtronde samenwerking Bureaus Jeugdzorg en jeugd-GGZ.doc
514 downloads
2006 Thesis_Voor een pleegkind met recht een toekomst.pdf
543 downloads
2006 Toegang naar jeugd-GGZ kan sneller en beter.pdf
521 downloads
Toespraak Kind in de Pleegzorg - Minister Hirsch Ballin.doc
511 downloads
2006 Transitie WSG Inpassing WSG in jeugdzorgstelsel(Oktober 2006.doc
520 downloads
2006 Uitvoeringsprogramma 2006 GS vastgesteld def.doc
523 downloads
2006 Van Vollenhoven onderzoekt jeugdzorg.doc
523 downloads
2006 VERDONCK Jeugdbescherming in grensoverschrijdend perspectief.pdf
531 downloads
2006 Visie William Schrikker Groep op specialistische jeugdzorg,.doc
520 downloads
2006 voortgangjeugdzorg060925.doc
517 downloads
2006 VWS-brief - Evaluatie Wet op de jeugdzorg en IBO jeugdbeleid.pdf
535 downloads
2006 Wat zijn de voorwaarden voor een pleeggezin.doc
521 downloads
2006 WI presenteert ‘De Gordiaanse jeugdknoop'.doc
510 downloads
2006 Rapport n.a.v. het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij de Basegroep, te Groningen..DOC
514 downloads
2006 Rapport n.a.v. het Thematisch Toezichtbezoek aan Bureau Jeugdzorg N Holland Locatie Haarlem & J
523 downloads
2006 WSG begeleidt kinderen én ouders met een verstandelijke beperking.doc
561 downloads
2006 WSG - Behoud van specialistische jeugdzorg bespaart ruim 20 miljoen euro!.pdf
518 downloads
2006 Zonder hulp op straat.doc
496 downloads
2006 Zorgen voor het bedreigde kind.pdf
531 downloads
2006 Uitvoeringsplan Verbetering indicatiestelling Bureaus Jeugdzorg.DOC
522 downloads
060127_verslag_subcommissie_familierecht_gelijkmatig_verdeelde_huisvesting.pdf
521 downloads
ActueleOntwikkelingenJeugdbeschermingsbeleid.pdf
523 downloads
BMJ NIEUWSBRIEF 12de jaargang november 2006.doc
510 downloads
BMJ NIEUWSBRIEF 12de jaargang november 2006 Jaarverslag 2006.doc
513 downloads
BMJ Nieuwsbrief april 2006.doc
543 downloads
BMJ Nieuwsbrief april 2006 En dan het Deltaplan! Ja, hoe zat het daar ook weer mee.doc
506 downloads
convenantkindermishandeling.pdf
534 downloads
Eigen belang eerst, kinderen de dupe - Cees de Hoog & Wim Orbons.doc
517 downloads
eindbundel_ivocornelis.pdf
532 downloads
ConstructiefSanctioneren.pdf
526 downloads
Criminaliteit en rechtshandhaving 2006.txt
564 downloads
Dane__J._-_Honderd_jaar_kinderbescherming._Uitgave_ter_geleg.pdf
520 downloads
ExcerptHfdstukPartnersAsielzoekers.pdf
531 downloads
Eimdrapport onderzoek Jeugdwet 2006.pdf
522 downloads
Inspectie Jeugdzorg Jaarverslag 2006.pdf
601 downloads
InspectieJeugdzorgTrouw.pdf
513 downloads
Jaarbericht 2006_tcm44-109170.pdf
536 downloads
Jaarverslag_BMJ_november_2006.docx
518 downloads
jeugdzorg aan illegale kinderen- quickscan bureau jeugdzorg- dci-nl.pdf
508 downloads
Jeugdbeleid eindelijk op kind richten.doc
522 downloads
Kamerstuk, 2 februari 2006 Wachtlijsten jeugdzorg.doc
526 downloads
nieuwsbrief_06.pdf
502 downloads
Ondertekening convenant en addendum “Inpassing (gezins)voogdij- en jeugdreclasseringszaken.pdf
517 downloads
Overheid, kinderbescherming en ‘het belang van het kind’.pdf
511 downloads
pleegkinderen_in_conflictsituaties_mei_2006.pdf
518 downloads
'Raad voor de Kinderbescherming overbodig'.doc
518 downloads
Ross wil kortere wachtlijsten jeugdzorg.doc
538 downloads
tss-12-06-canon.pdf
560 downloads
Tijdschrift Rechten van het Kind.pdf
567 downloads
Uitvoeringsplan Verbetering indicatiestelling Bureaus Jeugdz.doc
490 downloads
Valkuilen en dilemma's bij het omgaan met vermoedens van Kindermishandeling.doc
514 downloads
Voor een pleegkind met recht een toekomst.pdf
516 downloads
2006 Gesprekken met ouders opnemen.doc
519 downloads
2006 Ouders neem gesprekken met kinderbescherming op.doc
512 downloads

Maak jouw eigen website met JouwWeb