2006
2006–2007 Gerealiseerde ontvangsten 2006.pdf
584 downloads
2006 ‘Overgang specialistische jeugdzorg onacceptabel’.doc
541 downloads
2006-2007 Onderzoek Inspectie jeugdzorg hulpverleningsplannen.doc
584 downloads
2006 Acht jeugdgevangenissen naar jeugdzorg.doc
585 downloads
2006 Als grootouder kan men niet heel veel, als pleegouder wel..doc
580 downloads
2006 Behoud van specialistische jeugdzorg bespaart ruim 20 miljoen.doc
572 downloads
2006 Behoud van specialistische jeugdzorg bespaart ruim 20 miljoen.doc
554 downloads
2006 Beleid & Financiering Indicatiestelling naar de Bureaus Jeug.doc
571 downloads
2006 Betreft Noodzaak specialistische jeugdzorg voor gehandicapte.doc
585 downloads
2006 'Brandveiligheid justitiële inrichtingen kan beter'.doc
595 downloads
2006 Brief - Eindrapport van het Evaluatieonderzoek.doc
568 downloads
2006 Brief Betreft Noodzaak specialistische jeugdzorg voor gehandicapte kinderen.doc
574 downloads
2006 Brief Voortgangsbericht Jeugdzorg mei 2006.doc
575 downloads
2006 Brief VWS aansluitend od Voortgangsrapportage v september 2005..pdf
566 downloads
2006 Bureau Jeugdzorg betreft overgang WSG naar BJZ.doc
576 downloads
2006 Congres 'Jeugdzorg in onderzoek' 2006.doc
593 downloads
2006 CongresbundelJiO2006.pdf
610 downloads
2006criminalteitenrechtshandhavingpub.pdf
610 downloads
2006 De William Schrikker Groep ‘Thuis op het grensvlak van jeugdzorg en gehandicaptenzorg.doc
556 downloads
2006 Donner wil onderzoek naar alle jeugdgevangenissen.doc
593 downloads
2006 Decentralisatie Justitie-taken van de William Schrikker Groep.pdf
564 downloads
2006 ’Eén dag cel helpt beter dan lange taakstraf’.doc
600 downloads
2006 Eerste HKZ-certificaat jeugdzorgaanbieder.doc
559 downloads
2006 Een kwalitatief onderzoek naar de indicatiestelling voor de AWBZ - augustus 2006.doc
567 downloads
2006 Eindrapport evaluatie Wet op de jeugdzorg.pdf
543 downloads
2006 Elektronisch kinddossier.doc
575 downloads
2006 Evaluatie Wet op de jeugdzorg en IBO jeugdbeleid.pdf
567 downloads
2006 Evaluatieonderzoek Wet op de jeugdzorg november 2006.doc
550 downloads
2006 Extra maatregelen om kinderen in cel te voorkomen.doc
587 downloads
2006 Families First in crisis ! Spoedhulp een kans.pdf
582 downloads
2006 G27 concrete voorstellen aan toekomstige minister van Jeugd.doc
576 downloads
2006 Gezins- & opvoedingsprobl. & behoefte opvoedingsondersteuning gem Hoogezand.doc
558 downloads
2006 HandoutDuncan2006.pdf
562 downloads
2006 Het einde van een verkokerde en versnipperde zorg aan jeugdigen in Friesland.doc
563 downloads
2006 Implementatievoorstel Deltaplan.doc
575 downloads
2006 Huisje_boompje.._kindje MEE.pdf
599 downloads
2006 Indicatiestelling naar de Bureaus Jeugdzorg.doc
579 downloads
2006 Inspectie controleert vedische school.doc
580 downloads
2006 interview Professor Peter van der Laan over jeugdcriminaliteit en.pdf
590 downloads
2006 Jaarrekening_2006_deelI.pdf
604 downloads
2006 Jaarverantwoording 2006 Bureau Jeugdzorg en zorgaanbieders.pdf
606 downloads
2006 jaarverslag 2006 Legerdes Heils.pdf
561 downloads
2006 Jaarverslag 2006 Vanuit het perspectief van het kind.pdf
570 downloads
2006 Jaarverslag en slotwet ministerie van Justitie 2006.pdf
555 downloads
2006 Jaarverslag JMW.pdf
577 downloads
2006 Jeugd in Onderzoek - Zorg voor Jeugd divers en doordacht.pdf
599 downloads
2006 Jeugdbeleid eindelijk op kind richten.doc
535 downloads
2006 Jeugdzorg onderzocht + reaktie Anja.doc
575 downloads
2006 jmw jaarverslag 2006.pdf
581 downloads
2006 Justitie en wetgeving.doc
544 downloads
2006 Justitie en wetgeving (seksueel-misbruik).doc
518 downloads
2006 kabinet-vervolging-ambtenaar-als-leidinggevende-mogelijk.pdf
491 downloads
2006 Kind in nood naar gastgezin.doc
478 downloads
2006 kind_in_de_pleegzorg.pdf
473 downloads
2006 Kinderen wachten te lang op psychische hulp.doc
455 downloads
2006 Kinderpostzegels Nederland heeft de volgende projecten gesteund.doc
511 downloads
2006 Knip in de hulpverlening! Het einde v verkokerde & versnipperde zorg aan jeugdigen in Friesl.do
477 downloads
2006 kwaliteitsjaarverslag 2006 stichting heimdall.doc
475 downloads
2006 Markante conclusie uit kwalitatieve analyse primaire zorgpro.doc
470 downloads
2006 memo Nadere toelichting klacht fam NN tegen de WSG inzake PGB.doc
459 downloads
2006 Onderwerp Foutieve toepassing Regeling PGB.doc
468 downloads
2006 Opvoedingskamp voor probleemjeugd Rotterdam.doc
474 downloads
2006 Onderzoeksrapport opvoedingsondersteuning Hoogezand.doc
481 downloads
2006 Onterecht vast in een jeugdgevangenis.doc
506 downloads
2006 Opvang-stop is levensgevaarlijk.doc
467 downloads
2006-2007 Pleegzorg in 2006 fors gegroeid door campagne.doc
476 downloads
2006 'Raad voor de Kinderbescherming overbodig'.doc
482 downloads
2006 Regionale Sociale kaart Jeugd voor G7-gemeenten in Midden-Holland.pdf
471 downloads
2006 RESULTAAT OVERLEG MET DE MO-GROEP OP 14-12-'06.doc
442 downloads
2006 Ross wil 50 miljoen extra geld voor jeugdzorg.doc
472 downloads
2006 Stand van zaken uitvoering beleidsvoornemens Beleidskader Je.doc
462 downloads
2006 studie naar de (rechts)positie v (pleeg)ouders en (pleeg)kinderen in geval v langdurige uhp.pdf
469 downloads
2006 Sturingsadvies Deel 2 Kompas voor het nieuwe kabinet Koersen.doc
444 downloads
2006 Sturingsadvies Steven van Eijck Koersen op het kind.doc
454 downloads
2006 Thematische toezichtronde samenwerking Bureaus Jeugdzorg en jeugd-GGZ.doc
448 downloads
2006 Thesis_Voor een pleegkind met recht een toekomst.pdf
480 downloads
2006 Toegang naar jeugd-GGZ kan sneller en beter.pdf
449 downloads
Toespraak Kind in de Pleegzorg - Minister Hirsch Ballin.doc
448 downloads
2006 Transitie WSG Inpassing WSG in jeugdzorgstelsel(Oktober 2006.doc
456 downloads
2006 Uitvoeringsprogramma 2006 GS vastgesteld def.doc
456 downloads
2006 Van Vollenhoven onderzoekt jeugdzorg.doc
462 downloads
2006 VERDONCK Jeugdbescherming in grensoverschrijdend perspectief.pdf
466 downloads
2006 Visie William Schrikker Groep op specialistische jeugdzorg,.doc
454 downloads
2006 voortgangjeugdzorg060925.doc
451 downloads
2006 VWS-brief - Evaluatie Wet op de jeugdzorg en IBO jeugdbeleid.pdf
468 downloads
2006 Wat zijn de voorwaarden voor een pleeggezin.doc
463 downloads
2006 WI presenteert ‘De Gordiaanse jeugdknoop'.doc
449 downloads
2006 Rapport n.a.v. het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij de Basegroep, te Groningen..DOC
457 downloads
2006 Rapport n.a.v. het Thematisch Toezichtbezoek aan Bureau Jeugdzorg N Holland Locatie Haarlem & J
459 downloads
2006 WSG begeleidt kinderen én ouders met een verstandelijke beperking.doc
498 downloads
2006 WSG - Behoud van specialistische jeugdzorg bespaart ruim 20 miljoen euro!.pdf
452 downloads
2006 Zonder hulp op straat.doc
442 downloads
2006 Zorgen voor het bedreigde kind.pdf
475 downloads
2006 Uitvoeringsplan Verbetering indicatiestelling Bureaus Jeugdzorg.DOC
454 downloads
060127_verslag_subcommissie_familierecht_gelijkmatig_verdeelde_huisvesting.pdf
452 downloads
ActueleOntwikkelingenJeugdbeschermingsbeleid.pdf
451 downloads
BMJ NIEUWSBRIEF 12de jaargang november 2006.doc
447 downloads
BMJ NIEUWSBRIEF 12de jaargang november 2006 Jaarverslag 2006.doc
448 downloads
BMJ Nieuwsbrief april 2006.doc
480 downloads
BMJ Nieuwsbrief april 2006 En dan het Deltaplan! Ja, hoe zat het daar ook weer mee.doc
443 downloads
convenantkindermishandeling.pdf
469 downloads
Eigen belang eerst, kinderen de dupe - Cees de Hoog & Wim Orbons.doc
454 downloads
eindbundel_ivocornelis.pdf
462 downloads
ConstructiefSanctioneren.pdf
457 downloads
Criminaliteit en rechtshandhaving 2006.txt
502 downloads
Dane__J._-_Honderd_jaar_kinderbescherming._Uitgave_ter_geleg.pdf
464 downloads
ExcerptHfdstukPartnersAsielzoekers.pdf
462 downloads
Eimdrapport onderzoek Jeugdwet 2006.pdf
458 downloads
Inspectie Jeugdzorg Jaarverslag 2006.pdf
516 downloads
InspectieJeugdzorgTrouw.pdf
452 downloads
Jaarbericht 2006_tcm44-109170.pdf
477 downloads
Jaarverslag_BMJ_november_2006.docx
460 downloads
jeugdzorg aan illegale kinderen- quickscan bureau jeugdzorg- dci-nl.pdf
446 downloads
Jeugdbeleid eindelijk op kind richten.doc
462 downloads
Kamerstuk, 2 februari 2006 Wachtlijsten jeugdzorg.doc
462 downloads
nieuwsbrief_06.pdf
440 downloads
Ondertekening convenant en addendum “Inpassing (gezins)voogdij- en jeugdreclasseringszaken.pdf
453 downloads
Overheid, kinderbescherming en ‘het belang van het kind’.pdf
449 downloads
pleegkinderen_in_conflictsituaties_mei_2006.pdf
451 downloads
'Raad voor de Kinderbescherming overbodig'.doc
457 downloads
Ross wil kortere wachtlijsten jeugdzorg.doc
477 downloads
tss-12-06-canon.pdf
493 downloads
Tijdschrift Rechten van het Kind.pdf
495 downloads
Uitvoeringsplan Verbetering indicatiestelling Bureaus Jeugdz.doc
431 downloads
Valkuilen en dilemma's bij het omgaan met vermoedens van Kindermishandeling.doc
454 downloads
Voor een pleegkind met recht een toekomst.pdf
454 downloads
2006 Gesprekken met ouders opnemen.doc
458 downloads
2006 Ouders neem gesprekken met kinderbescherming op.doc
451 downloads