Zorgen rond Jeugdzorgzaken
2006
2006–2007 Gerealiseerde ontvangsten 2006.pdf
360 downloads
2006 ‘Overgang specialistische jeugdzorg onacceptabel’.doc
325 downloads
2006-2007 Onderzoek Inspectie jeugdzorg hulpverleningsplannen.doc
332 downloads
2006 Acht jeugdgevangenissen naar jeugdzorg.doc
327 downloads
2006 Als grootouder kan men niet heel veel, als pleegouder wel..doc
343 downloads
2006 Behoud van specialistische jeugdzorg bespaart ruim 20 miljoen.doc
343 downloads
2006 Behoud van specialistische jeugdzorg bespaart ruim 20 miljoen.doc
339 downloads
2006 Beleid & Financiering Indicatiestelling naar de Bureaus Jeug.doc
340 downloads
2006 Betreft Noodzaak specialistische jeugdzorg voor gehandicapte.doc
347 downloads
2006 'Brandveiligheid justitiële inrichtingen kan beter'.doc
348 downloads
2006 Brief - Eindrapport van het Evaluatieonderzoek.doc
340 downloads
2006 Brief Betreft Noodzaak specialistische jeugdzorg voor gehandicapte kinderen.doc
349 downloads
2006 Brief Voortgangsbericht Jeugdzorg mei 2006.doc
327 downloads
2006 Brief VWS aansluitend od Voortgangsrapportage v september 2005..pdf
326 downloads
2006 Bureau Jeugdzorg betreft overgang WSG naar BJZ.doc
326 downloads
2006 Congres 'Jeugdzorg in onderzoek' 2006.doc
343 downloads
2006 CongresbundelJiO2006.pdf
365 downloads
2006criminalteitenrechtshandhavingpub.pdf
382 downloads
2006 De William Schrikker Groep ‘Thuis op het grensvlak van jeugdzorg en gehandicaptenzorg.doc
331 downloads
2006 Donner wil onderzoek naar alle jeugdgevangenissen.doc
360 downloads
2006 Decentralisatie Justitie-taken van de William Schrikker Groep.pdf
336 downloads
2006 ’Eén dag cel helpt beter dan lange taakstraf’.doc
352 downloads
2006 Eerste HKZ-certificaat jeugdzorgaanbieder.doc
333 downloads
2006 Een kwalitatief onderzoek naar de indicatiestelling voor de AWBZ - augustus 2006.doc
330 downloads
2006 Eindrapport evaluatie Wet op de jeugdzorg.pdf
315 downloads
2006 Elektronisch kinddossier.doc
337 downloads
2006 Evaluatie Wet op de jeugdzorg en IBO jeugdbeleid.pdf
329 downloads
2006 Evaluatieonderzoek Wet op de jeugdzorg november 2006.doc
330 downloads
2006 Extra maatregelen om kinderen in cel te voorkomen.doc
340 downloads
2006 Families First in crisis ! Spoedhulp een kans.pdf
347 downloads
2006 G27 concrete voorstellen aan toekomstige minister van Jeugd.doc
345 downloads
2006 Gezins- & opvoedingsprobl. & behoefte opvoedingsondersteuning gem Hoogezand.doc
333 downloads
2006 HandoutDuncan2006.pdf
327 downloads
2006 Het einde van een verkokerde en versnipperde zorg aan jeugdigen in Friesland.doc
344 downloads
2006 Implementatievoorstel Deltaplan.doc
343 downloads
2006 Huisje_boompje.._kindje MEE.pdf
360 downloads
2006 Indicatiestelling naar de Bureaus Jeugdzorg.doc
345 downloads
2006 Inspectie controleert vedische school.doc
347 downloads
2006 interview Professor Peter van der Laan over jeugdcriminaliteit en.pdf
337 downloads
2006 Jaarrekening_2006_deelI.pdf
388 downloads
2006 Jaarverantwoording 2006 Bureau Jeugdzorg en zorgaanbieders.pdf
363 downloads
2006 jaarverslag 2006 Legerdes Heils.pdf
342 downloads
2006 Jaarverslag 2006 Vanuit het perspectief van het kind.pdf
336 downloads
2006 Jaarverslag en slotwet ministerie van Justitie 2006.pdf
326 downloads
2006 Jaarverslag JMW.pdf
344 downloads
2006 Jeugd in Onderzoek - Zorg voor Jeugd divers en doordacht.pdf
370 downloads
2006 Jeugdbeleid eindelijk op kind richten.doc
327 downloads
2006 Jeugdzorg onderzocht + reaktie Anja.doc
343 downloads
2006 jmw jaarverslag 2006.pdf
344 downloads
2006 Justitie en wetgeving.doc
322 downloads
2006 Justitie en wetgeving (seksueel-misbruik).doc
293 downloads
2006 kabinet-vervolging-ambtenaar-als-leidinggevende-mogelijk.pdf
272 downloads
2006 Kind in nood naar gastgezin.doc
269 downloads
2006 kind_in_de_pleegzorg.pdf
258 downloads
2006 Kinderen wachten te lang op psychische hulp.doc
254 downloads
2006 Kinderpostzegels Nederland heeft de volgende projecten gesteund.doc
300 downloads
2006 Knip in de hulpverlening! Het einde v verkokerde & versnipperde zorg aan jeugdigen in Friesl.do
270 downloads
2006 kwaliteitsjaarverslag 2006 stichting heimdall.doc
269 downloads
2006 Markante conclusie uit kwalitatieve analyse primaire zorgpro.doc
266 downloads
2006 memo Nadere toelichting klacht fam NN tegen de WSG inzake PGB.doc
266 downloads
2006 Onderwerp Foutieve toepassing Regeling PGB.doc
266 downloads
2006 Opvoedingskamp voor probleemjeugd Rotterdam.doc
263 downloads
2006 Onderzoeksrapport opvoedingsondersteuning Hoogezand.doc
280 downloads
2006 Onterecht vast in een jeugdgevangenis.doc
282 downloads
2006 Opvang-stop is levensgevaarlijk.doc
269 downloads
2006-2007 Pleegzorg in 2006 fors gegroeid door campagne.doc
267 downloads
2006 'Raad voor de Kinderbescherming overbodig'.doc
273 downloads
2006 Regionale Sociale kaart Jeugd voor G7-gemeenten in Midden-Holland.pdf
285 downloads
2006 RESULTAAT OVERLEG MET DE MO-GROEP OP 14-12-'06.doc
257 downloads
2006 Ross wil 50 miljoen extra geld voor jeugdzorg.doc
270 downloads
2006 Stand van zaken uitvoering beleidsvoornemens Beleidskader Je.doc
266 downloads
2006 studie naar de (rechts)positie v (pleeg)ouders en (pleeg)kinderen in geval v langdurige uhp.pdf
259 downloads
2006 Sturingsadvies Deel 2 Kompas voor het nieuwe kabinet Koersen.doc
252 downloads
2006 Sturingsadvies Steven van Eijck Koersen op het kind.doc
262 downloads
2006 Thematische toezichtronde samenwerking Bureaus Jeugdzorg en jeugd-GGZ.doc
257 downloads
2006 Thesis_Voor een pleegkind met recht een toekomst.pdf
264 downloads
2006 Toegang naar jeugd-GGZ kan sneller en beter.pdf
250 downloads
Toespraak Kind in de Pleegzorg - Minister Hirsch Ballin.doc
253 downloads
2006 Transitie WSG Inpassing WSG in jeugdzorgstelsel(Oktober 2006.doc
267 downloads
2006 Uitvoeringsprogramma 2006 GS vastgesteld def.doc
257 downloads
2006 Van Vollenhoven onderzoekt jeugdzorg.doc
264 downloads
2006 VERDONCK Jeugdbescherming in grensoverschrijdend perspectief.pdf
269 downloads
2006 Visie William Schrikker Groep op specialistische jeugdzorg,.doc
266 downloads
2006 voortgangjeugdzorg060925.doc
255 downloads
2006 VWS-brief - Evaluatie Wet op de jeugdzorg en IBO jeugdbeleid.pdf
249 downloads
2006 Wat zijn de voorwaarden voor een pleeggezin.doc
263 downloads
2006 WI presenteert ‘De Gordiaanse jeugdknoop'.doc
249 downloads
2006 Rapport n.a.v. het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij de Basegroep, te Groningen..DOC
262 downloads
2006 Rapport n.a.v. het Thematisch Toezichtbezoek aan Bureau Jeugdzorg N Holland Locatie Haarlem & J
269 downloads
2006 WSG begeleidt kinderen én ouders met een verstandelijke beperking.doc
270 downloads
2006 WSG - Behoud van specialistische jeugdzorg bespaart ruim 20 miljoen euro!.pdf
256 downloads
2006 Zonder hulp op straat.doc
256 downloads
2006 Zorgen voor het bedreigde kind.pdf
271 downloads
2006 Uitvoeringsplan Verbetering indicatiestelling Bureaus Jeugdzorg.DOC
264 downloads
060127_verslag_subcommissie_familierecht_gelijkmatig_verdeelde_huisvesting.pdf
262 downloads
ActueleOntwikkelingenJeugdbeschermingsbeleid.pdf
256 downloads
BMJ NIEUWSBRIEF 12de jaargang november 2006.doc
253 downloads
BMJ NIEUWSBRIEF 12de jaargang november 2006 Jaarverslag 2006.doc
259 downloads
BMJ Nieuwsbrief april 2006.doc
283 downloads
BMJ Nieuwsbrief april 2006 En dan het Deltaplan! Ja, hoe zat het daar ook weer mee.doc
243 downloads
convenantkindermishandeling.pdf
268 downloads
Eigen belang eerst, kinderen de dupe - Cees de Hoog & Wim Orbons.doc
265 downloads
eindbundel_ivocornelis.pdf
258 downloads
ConstructiefSanctioneren.pdf
260 downloads
Criminaliteit en rechtshandhaving 2006.txt
294 downloads
Dane__J._-_Honderd_jaar_kinderbescherming._Uitgave_ter_geleg.pdf
264 downloads
ExcerptHfdstukPartnersAsielzoekers.pdf
267 downloads
Eimdrapport onderzoek Jeugdwet 2006.pdf
258 downloads
Inspectie Jeugdzorg Jaarverslag 2006.pdf
311 downloads
InspectieJeugdzorgTrouw.pdf
252 downloads
Jaarbericht 2006_tcm44-109170.pdf
271 downloads
Jaarverslag_BMJ_november_2006.docx
265 downloads
jeugdzorg aan illegale kinderen- quickscan bureau jeugdzorg- dci-nl.pdf
257 downloads
Jeugdbeleid eindelijk op kind richten.doc
262 downloads
Kamerstuk, 2 februari 2006 Wachtlijsten jeugdzorg.doc
269 downloads
nieuwsbrief_06.pdf
252 downloads
Ondertekening convenant en addendum “Inpassing (gezins)voogdij- en jeugdreclasseringszaken.pdf
252 downloads
Overheid, kinderbescherming en ‘het belang van het kind’.pdf
258 downloads
pleegkinderen_in_conflictsituaties_mei_2006.pdf
254 downloads
'Raad voor de Kinderbescherming overbodig'.doc
253 downloads
Ross wil kortere wachtlijsten jeugdzorg.doc
268 downloads
tss-12-06-canon.pdf
285 downloads
Tijdschrift Rechten van het Kind.pdf
295 downloads
Uitvoeringsplan Verbetering indicatiestelling Bureaus Jeugdz.doc
244 downloads
Valkuilen en dilemma's bij het omgaan met vermoedens van Kindermishandeling.doc
257 downloads
Voor een pleegkind met recht een toekomst.pdf
256 downloads
2006 Gesprekken met ouders opnemen.doc
258 downloads
2006 Ouders neem gesprekken met kinderbescherming op.doc
254 downloads

Maak een Gratis Website met JouwWeb