2006
2006–2007 Gerealiseerde ontvangsten 2006.pdf
551 downloads
2006 ‘Overgang specialistische jeugdzorg onacceptabel’.doc
513 downloads
2006-2007 Onderzoek Inspectie jeugdzorg hulpverleningsplannen.doc
553 downloads
2006 Acht jeugdgevangenissen naar jeugdzorg.doc
551 downloads
2006 Als grootouder kan men niet heel veel, als pleegouder wel..doc
546 downloads
2006 Behoud van specialistische jeugdzorg bespaart ruim 20 miljoen.doc
541 downloads
2006 Behoud van specialistische jeugdzorg bespaart ruim 20 miljoen.doc
521 downloads
2006 Beleid & Financiering Indicatiestelling naar de Bureaus Jeug.doc
535 downloads
2006 Betreft Noodzaak specialistische jeugdzorg voor gehandicapte.doc
549 downloads
2006 'Brandveiligheid justitiële inrichtingen kan beter'.doc
564 downloads
2006 Brief - Eindrapport van het Evaluatieonderzoek.doc
536 downloads
2006 Brief Betreft Noodzaak specialistische jeugdzorg voor gehandicapte kinderen.doc
544 downloads
2006 Brief Voortgangsbericht Jeugdzorg mei 2006.doc
541 downloads
2006 Brief VWS aansluitend od Voortgangsrapportage v september 2005..pdf
530 downloads
2006 Bureau Jeugdzorg betreft overgang WSG naar BJZ.doc
535 downloads
2006 Congres 'Jeugdzorg in onderzoek' 2006.doc
554 downloads
2006 CongresbundelJiO2006.pdf
576 downloads
2006criminalteitenrechtshandhavingpub.pdf
580 downloads
2006 De William Schrikker Groep ‘Thuis op het grensvlak van jeugdzorg en gehandicaptenzorg.doc
528 downloads
2006 Donner wil onderzoek naar alle jeugdgevangenissen.doc
558 downloads
2006 Decentralisatie Justitie-taken van de William Schrikker Groep.pdf
537 downloads
2006 ’Eén dag cel helpt beter dan lange taakstraf’.doc
560 downloads
2006 Eerste HKZ-certificaat jeugdzorgaanbieder.doc
529 downloads
2006 Een kwalitatief onderzoek naar de indicatiestelling voor de AWBZ - augustus 2006.doc
525 downloads
2006 Eindrapport evaluatie Wet op de jeugdzorg.pdf
509 downloads
2006 Elektronisch kinddossier.doc
541 downloads
2006 Evaluatie Wet op de jeugdzorg en IBO jeugdbeleid.pdf
529 downloads
2006 Evaluatieonderzoek Wet op de jeugdzorg november 2006.doc
521 downloads
2006 Extra maatregelen om kinderen in cel te voorkomen.doc
552 downloads
2006 Families First in crisis ! Spoedhulp een kans.pdf
549 downloads
2006 G27 concrete voorstellen aan toekomstige minister van Jeugd.doc
544 downloads
2006 Gezins- & opvoedingsprobl. & behoefte opvoedingsondersteuning gem Hoogezand.doc
525 downloads
2006 HandoutDuncan2006.pdf
528 downloads
2006 Het einde van een verkokerde en versnipperde zorg aan jeugdigen in Friesland.doc
535 downloads
2006 Implementatievoorstel Deltaplan.doc
545 downloads
2006 Huisje_boompje.._kindje MEE.pdf
568 downloads
2006 Indicatiestelling naar de Bureaus Jeugdzorg.doc
550 downloads
2006 Inspectie controleert vedische school.doc
551 downloads
2006 interview Professor Peter van der Laan over jeugdcriminaliteit en.pdf
554 downloads
2006 Jaarrekening_2006_deelI.pdf
577 downloads
2006 Jaarverantwoording 2006 Bureau Jeugdzorg en zorgaanbieders.pdf
574 downloads
2006 jaarverslag 2006 Legerdes Heils.pdf
532 downloads
2006 Jaarverslag 2006 Vanuit het perspectief van het kind.pdf
539 downloads
2006 Jaarverslag en slotwet ministerie van Justitie 2006.pdf
527 downloads
2006 Jaarverslag JMW.pdf
541 downloads
2006 Jeugd in Onderzoek - Zorg voor Jeugd divers en doordacht.pdf
567 downloads
2006 Jeugdbeleid eindelijk op kind richten.doc
510 downloads
2006 Jeugdzorg onderzocht + reaktie Anja.doc
543 downloads
2006 jmw jaarverslag 2006.pdf
552 downloads
2006 Justitie en wetgeving.doc
518 downloads
2006 Justitie en wetgeving (seksueel-misbruik).doc
487 downloads
2006 kabinet-vervolging-ambtenaar-als-leidinggevende-mogelijk.pdf
469 downloads
2006 Kind in nood naar gastgezin.doc
446 downloads
2006 kind_in_de_pleegzorg.pdf
449 downloads
2006 Kinderen wachten te lang op psychische hulp.doc
432 downloads
2006 Kinderpostzegels Nederland heeft de volgende projecten gesteund.doc
481 downloads
2006 Knip in de hulpverlening! Het einde v verkokerde & versnipperde zorg aan jeugdigen in Friesl.do
451 downloads
2006 kwaliteitsjaarverslag 2006 stichting heimdall.doc
450 downloads
2006 Markante conclusie uit kwalitatieve analyse primaire zorgpro.doc
442 downloads
2006 memo Nadere toelichting klacht fam NN tegen de WSG inzake PGB.doc
435 downloads
2006 Onderwerp Foutieve toepassing Regeling PGB.doc
438 downloads
2006 Opvoedingskamp voor probleemjeugd Rotterdam.doc
449 downloads
2006 Onderzoeksrapport opvoedingsondersteuning Hoogezand.doc
459 downloads
2006 Onterecht vast in een jeugdgevangenis.doc
475 downloads
2006 Opvang-stop is levensgevaarlijk.doc
447 downloads
2006-2007 Pleegzorg in 2006 fors gegroeid door campagne.doc
456 downloads
2006 'Raad voor de Kinderbescherming overbodig'.doc
459 downloads
2006 Regionale Sociale kaart Jeugd voor G7-gemeenten in Midden-Holland.pdf
448 downloads
2006 RESULTAAT OVERLEG MET DE MO-GROEP OP 14-12-'06.doc
420 downloads
2006 Ross wil 50 miljoen extra geld voor jeugdzorg.doc
443 downloads
2006 Stand van zaken uitvoering beleidsvoornemens Beleidskader Je.doc
443 downloads
2006 studie naar de (rechts)positie v (pleeg)ouders en (pleeg)kinderen in geval v langdurige uhp.pdf
437 downloads
2006 Sturingsadvies Deel 2 Kompas voor het nieuwe kabinet Koersen.doc
422 downloads
2006 Sturingsadvies Steven van Eijck Koersen op het kind.doc
433 downloads
2006 Thematische toezichtronde samenwerking Bureaus Jeugdzorg en jeugd-GGZ.doc
420 downloads
2006 Thesis_Voor een pleegkind met recht een toekomst.pdf
450 downloads
2006 Toegang naar jeugd-GGZ kan sneller en beter.pdf
426 downloads
Toespraak Kind in de Pleegzorg - Minister Hirsch Ballin.doc
426 downloads
2006 Transitie WSG Inpassing WSG in jeugdzorgstelsel(Oktober 2006.doc
437 downloads
2006 Uitvoeringsprogramma 2006 GS vastgesteld def.doc
433 downloads
2006 Van Vollenhoven onderzoekt jeugdzorg.doc
441 downloads
2006 VERDONCK Jeugdbescherming in grensoverschrijdend perspectief.pdf
441 downloads
2006 Visie William Schrikker Groep op specialistische jeugdzorg,.doc
433 downloads
2006 voortgangjeugdzorg060925.doc
427 downloads
2006 VWS-brief - Evaluatie Wet op de jeugdzorg en IBO jeugdbeleid.pdf
431 downloads
2006 Wat zijn de voorwaarden voor een pleeggezin.doc
438 downloads
2006 WI presenteert ‘De Gordiaanse jeugdknoop'.doc
420 downloads
2006 Rapport n.a.v. het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij de Basegroep, te Groningen..DOC
439 downloads
2006 Rapport n.a.v. het Thematisch Toezichtbezoek aan Bureau Jeugdzorg N Holland Locatie Haarlem & J
439 downloads
2006 WSG begeleidt kinderen én ouders met een verstandelijke beperking.doc
467 downloads
2006 WSG - Behoud van specialistische jeugdzorg bespaart ruim 20 miljoen euro!.pdf
427 downloads
2006 Zonder hulp op straat.doc
420 downloads
2006 Zorgen voor het bedreigde kind.pdf
447 downloads
2006 Uitvoeringsplan Verbetering indicatiestelling Bureaus Jeugdzorg.DOC
432 downloads
060127_verslag_subcommissie_familierecht_gelijkmatig_verdeelde_huisvesting.pdf
429 downloads
ActueleOntwikkelingenJeugdbeschermingsbeleid.pdf
423 downloads
BMJ NIEUWSBRIEF 12de jaargang november 2006.doc
420 downloads
BMJ NIEUWSBRIEF 12de jaargang november 2006 Jaarverslag 2006.doc
425 downloads
BMJ Nieuwsbrief april 2006.doc
449 downloads
BMJ Nieuwsbrief april 2006 En dan het Deltaplan! Ja, hoe zat het daar ook weer mee.doc
424 downloads
convenantkindermishandeling.pdf
443 downloads
Eigen belang eerst, kinderen de dupe - Cees de Hoog & Wim Orbons.doc
433 downloads
eindbundel_ivocornelis.pdf
437 downloads
ConstructiefSanctioneren.pdf
437 downloads
Criminaliteit en rechtshandhaving 2006.txt
479 downloads
Dane__J._-_Honderd_jaar_kinderbescherming._Uitgave_ter_geleg.pdf
442 downloads
ExcerptHfdstukPartnersAsielzoekers.pdf
440 downloads
Eimdrapport onderzoek Jeugdwet 2006.pdf
435 downloads
Inspectie Jeugdzorg Jaarverslag 2006.pdf
492 downloads
InspectieJeugdzorgTrouw.pdf
425 downloads
Jaarbericht 2006_tcm44-109170.pdf
449 downloads
Jaarverslag_BMJ_november_2006.docx
434 downloads
jeugdzorg aan illegale kinderen- quickscan bureau jeugdzorg- dci-nl.pdf
423 downloads
Jeugdbeleid eindelijk op kind richten.doc
433 downloads
Kamerstuk, 2 februari 2006 Wachtlijsten jeugdzorg.doc
437 downloads
nieuwsbrief_06.pdf
415 downloads
Ondertekening convenant en addendum “Inpassing (gezins)voogdij- en jeugdreclasseringszaken.pdf
431 downloads
Overheid, kinderbescherming en ‘het belang van het kind’.pdf
427 downloads
pleegkinderen_in_conflictsituaties_mei_2006.pdf
428 downloads
'Raad voor de Kinderbescherming overbodig'.doc
431 downloads
Ross wil kortere wachtlijsten jeugdzorg.doc
455 downloads
tss-12-06-canon.pdf
464 downloads
Tijdschrift Rechten van het Kind.pdf
476 downloads
Uitvoeringsplan Verbetering indicatiestelling Bureaus Jeugdz.doc
407 downloads
Valkuilen en dilemma's bij het omgaan met vermoedens van Kindermishandeling.doc
429 downloads
Voor een pleegkind met recht een toekomst.pdf
428 downloads
2006 Gesprekken met ouders opnemen.doc
432 downloads
2006 Ouders neem gesprekken met kinderbescherming op.doc
430 downloads

Maak jouw eigen website met JouwWeb